Zwrot kapitału znany
od pierwszego dnia
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Karta funduszu

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz lokuje środki w nieruchomości komercyjne poprzez spółki celowe. Przedmiotem jego działalności jest obsługa nieruchomości w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w szczególności wynajem nieruchomości na własny rachunek. Inwestycje dokonywane są na rynku niepublicznym za pomocą papierów wartościowych. Priorytetem inwestycyjnym jest uczestniczenie w korzyściach, jakie daje rozwój rynku nieruchomości komercyjnych. Spektrum potencjalnych inwestycji stanowią obiekty biurowo-handlowe oraz inne obiekty komercyjne, w szczególności nieruchomości łączące w sobie funkcje handlowe, magazynowe lub biurowe.

PROFIL INWESTORA

Fundusz skierowany jest do inwestorów oczekujących stóp zwrotu na poziomie 8%-14% netto w skali roku oraz akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane ze specyfiką inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O FUNDUSZU

Rozpoczęcie działalności: lipiec 2016 r.

Nabycie: okresowe prywatne emisje niepubliczne certyfikatów

Bank Depozytariusz: Raiffeisen Bank Polska SA

Wycena: na koniec każdego kwartału